Ympäristölupien myöntäminen

Mikä on ympäristölupien myöntäminen:

Ympäristöluvan myöntäminen on menettely, jolla toimivaltainen elin myöntää toimintojen sijainnin, asennuksen, laajennuksen tai toiminnan, joka voi millään tavoin aiheuttaa ympäristövahinkoja.

Ympäristölupien tavoitteena on antaa hallintotoimi, jota kutsutaan ympäristöluvaksi, jonka kautta toimivaltainen elin vahvistaa edellytykset, rajoitukset ja valvontatoimenpiteet, joita toiminnan johtajan on noudatettava.

Ympäristölupien myöntäminen on yksi kansallisen ympäristöpolitiikan tärkeimmistä välineistä (laki nro 6.938 / 81) ja se on suora seuraus liittovaltion perustuslain 225 §: n 1 momentin V kohdasta:

225. artikla Jokaisella on oikeus ekologisesti tasapainoiseen ympäristöön, kansojen yhteiseen käyttöön ja terveellisen elämänlaadun kannalta välttämättömään, velvoittamalla hallitus ja yhteisö suojelemaan ja säilyttämään se nykyään ja tuleville sukupolville.

1 kohta Tämän oikeuden tehokkuuden varmistamiseksi julkisen vallan tehtävänä on:

V - Elämän, elämänlaadun ja ympäristön vaaraa aiheuttavien tekniikoiden, menetelmien ja aineiden tuotannon, kaupallistamisen ja käytön valvonta;

Ympäristölupien myöntäminen on yksi ns. Ympäristöpolitiikan voiman ilmentymiä, joka koostuu valtion toiminnasta, joka rajoittaa ja säätelee yksilön oikeuksia ympäristöasioihin liittyvän yleisen edun hyväksi.

Mitkä tapaukset edellyttävät ympäristölupaa?

Kansallisen ympäristöneuvoston (CONAMA) päätöslauselman nro 187 1 artiklan mukaan mahdollinen saastuttava tai ympäristön pilaantumista aiheuttava toiminta edellyttää ympäristölupaa.

Ympäristöluvan tyypit

Ympäristöluvat myönnetään suunnitellun toiminnan perusteella ja siinä vaiheessa, kun yritys sijaitsee. CONAMAn päätöslauselmassa nro 187 säädetyt erilaiset ympäristöluvat ovat:

Alustava lisenssi (LP): myönnetään yrityksen tai toiminnan suunnittelun alustavassa vaiheessa, jossa se hyväksyy sen sijainnin ja suunnittelun, todistaa ympäristön toteutettavuuden ja vahvistaa perusedellytykset ja -edellytykset, joita toteutetaan seuraavissa vaiheissa.

Asennuslisenssi (LI): valtuuttaa yrityksen tai toiminnan asennuksen hyväksytyissä suunnitelmissa, ohjelmissa ja projekteissa, mukaan lukien ympäristövalvontatoimenpiteet ja muut ehdot.

Käyttöoikeus (LO): valtuuttaa toiminnan tai yrityksen toiminnan sen jälkeen, kun on todettu, että aiemmissa lisensseissä on tosiasiallisesti noudatettu ympäristötoimenpiteitä ja toimintaan liittyviä ehtoja.

CONAMAn päätöslauselmassa nro 350 säädetään myös toisesta lisenssityypistä:

Seisminen selvityslupa (LPS): valtuuttaa meren seismiset tutkimukset ja siirtymävyöhykkeet määrittämällä kaikki edellytykset, joita toiminnan johtaja noudattaa.

Ympäristölupia voidaan myöntää erikseen tai peräkkäin. Näin ollen on yleistä, että sama yritys kerää toiminnassaan useampaa kuin yhtä tyyppistä lisenssiä.

Toiminnan ominaispiirteistä ja erityispiirteistä riippuen CONAMA voi määritellä erityisiä ympäristölupia sekä säätää ympäristölupaprosessin vaiheita.

Kuka käsittelee ympäristölupaa?

Ympäristölupien käsittelyyn liittyvä pätevyys määräytyy ympäristövaikutusten laajentamisen kriteerin perusteella.

Federal Competence (IBAMA)Kun ympäristövaikutukset ovat luonteeltaan alueellisia tai kansallisia, se ylittää valtion rajat tai jopa koko Brasilian alueen.
Valtion osaaminenKun ympäristövaikutus saavuttaa useamman kuin yhden kunnan samassa tilassa.
Aiheeseen liittyvät hautKun ympäristövaikutukset rajoittuvat kunnan alueeseen.

Kullakin liittovaltiolla on oma elin, joka vastaa ympäristölupamenettelystä, jota kutsutaan yleisesti instituuteiksi, superintendensseiksi tai ympäristön sihteeristöiksi.

Tapausten erityistarpeista riippuen muut elimet voivat puuttua lisensointiin ehtojen asettamiseksi tai lausuntojen antamiseksi. Esimerkkejä näistä elimistä ovat:

 • FUNAI - Intian kansallinen säätiö
 • INCRA - Kansallinen kolonisaatiokeskus ja maatalouden uudistus
 • ICMBio - Chico Mendesin biologisen monimuotoisuuden säilyttämislaitos
 • DNPM - kansallinen mineraaliosasto
 • IPHAN - Kansallisen historiallisen ja taiteellisen kulttuuriperinnön laitos
 • MS - terveysministeriö

Ympäristölupien vaiheet

Ympäristölupaprosessi noudattaa seuraavia vaiheita:

 1. Toimivaltaisen ympäristöviraston on määriteltävä prosessin aloittamiseen tarvittavat asiakirjat, hankkeet ja ympäristötutkimukset;
 2. Ympäristölupahakemus yrittäjän toimesta, johon on liitetty asiaa koskevat ympäristöasiakirjat, hankkeet ja tutkimukset;
 3. Toimivaltaisen ympäristökeskuksen analyysi esitetyistä asiakirjoista, hankkeista ja ympäristötutkimuksista;
 4. Toimivaltaisen ympäristökeskuksen pyyntö saada selvennyksiä ja täydennyksiä;
 5. Julkinen kuuleminen tarvittaessa;
 6. Toimivaltaisen ympäristöviraston selvitys- ja täydennysvaatimukset, jotka johtuvat julkisista kuulemistilaisuuksista;
 7. Ratkaisevan teknisen lausunnon ja tarvittaessa oikeudellisen lausunnon antaminen;
 8. Todistushakemuksen hyväksyminen tai hylkääminen asianmukaisella julkisuudella.

Menettelyä voidaan yksinkertaistaa tapauksissa, joissa ympäristövaikutukset ovat pieniä.

Ympäristölupiin liittyvä lainsäädäntö

Brasilian ympäristölainsäädäntö on jaettu useisiin lakeihin ja päätöslauselmiin, joista tärkeimmät kansalliset lait ovat:

 • Liittovaltion perustuslaki vuodelta 1988.
 • Laki nro 6.938 / 81 - Kansallinen ympäristöpolitiikka.
 • Täydentävä laki nro 140/11 - Ympäristölupien käsittelyä koskevat toimivaltasäännöt.
 • Laki nro 12.651 / 12 - Metsäkoodi .
 • Päätöslauselmassa N: o 237/97 vahvistetaan, mitkä toimet edellyttävät ympäristölupaa muiden yleisten sääntöjen joukossa.
 • Päätöslauselmassa nro 001/86 vahvistetaan, mitkä toiminnot on esitettävä ympäristövaikutusten arvioinnin ja ympäristövaikutusten selvityksen (EIA / RIMA) yhteydessä.
 • Päätöslauselmassa n: o 009/87 vahvistetaan tapaukset, joissa julkinen kuuleminen on järjestettävä ympäristölupien myöntämisessä.
 • Päätöslauselmassa n: o 006/86 vahvistetaan ympäristölupien julkistamistavat.