Ihmisen arvot

Mitä ovat ihmisarvot:

Ihmisen arvot voidaan määritellä moraalisiksi ja eettisiksi periaatteiksi, jotka ohjaavat ihmisen elämää. Ne ovat osa tietoisuutenne muodostumista ja sitä, miten asut ja liittyvät yhteiskunnassa.

Ihmisen arvot toimivat käyttäytymissääntöinä, jotka voivat määrittää tärkeitä päätöksiä ja varmistaa, että ihmisten välinen rinnakkaiselo on rauhallinen, rehellinen ja oikeudenmukainen. Se on sellaisten henkilöiden tuottamat arvot, jotka perustavat päätöksensä ja osoittavat maailmalle, mitkä periaatteet ohjaavat heidän elämäänsä.

Esimerkkejä ihmisarvoista

On monia arvoja, jotka ovat tärkeitä missä tahansa kontekstissa tai paikassa, ja niitä voidaan pitää yleismaailmallisina arvoina. Niitä on kasvatettava, jotta voidaan varmistaa eettinen ja terve yhteisymmärrys yhteiskuntaan kuuluvien ihmisten keskuudessa.

Tunne joitakin näistä arvoista nyt.

1. Kunnioittakaa

Kunnioitus on kyky ottaa huomioon muiden ihmisten tunteet . Se on yksi niistä arvoista, jotka voivat olla tärkeimpiä ihmisen elämässä, koska se voi vaikuttaa heidän päätökseen, suhteisiinsa ja elämäntapaansa.

Tämä arvo voi ilmetä eri tavoin. Yksi esimerkki on erojen kunnioittaminen. Yhteiskunnassa on erilaisia ​​elämäntapoja ja ajattelua, aivan kuten on olemassa erilaisia ​​näkemyksiä elämästä. Jotta hyvä kollektiivinen rinnakkaiselo olisi positiivinen, on olennaista, että eri ihmisiä ja päätöksiä kunnioitetaan ja kunnioitetaan.

Myös kunnioituksella on toinen merkitys. Käsite viittaa myös sääntöjen noudattamiseen, jotka määritellään yhteiskunnassa ja joita on noudatettava niin, että järjestys on taattu, vaikka se olisi eri mieltä niistä. Esimerkkinä tästä on velvollisuus kunnioittaa ja noudattaa maan lakeja.

Tasa-arvon unelma kasvaa vain erojen kunnioittamisen maastossa. (Augusto Cury)

Lue lisää kunnioituksen merkityksestä.

2. Rehellisyys

Rehellisyys on ihmiselle olennainen arvo ja voi vaikuttaa ihmisen elämän kaikkiin näkökohtiin. Ollakseen rehellinen tarkoittaa toimia eettisesti ja totuudenmukaisesti ihmissuhteissa ja velvoitteiden täyttämisessä eettisten periaatteiden mukaisesti.

Rehellisyyden tunne ei kuitenkaan liity pelkästään ulkoisiin suhteisiin, ihmisten välisiin suhteisiin. Rehellisyys liittyy myös yksilön omaan tietoisuuteen, joka toimii rehellisesti suhteessa omiin tunteisiinsa ja periaatteisiinsa.

Rehellisyys voi liittyä tunteisiin, joita esiintyy ihmisten välisissä suhteissa, työsuhteissa, taloudellisten velvoitteiden täyttämisessä, mielipiteiden ja tuomioiden ilmaisemisessa monien muiden ilmenemismuotojen joukossa.

Mikään perintö ei ole yhtä rikas kuin rehellisyys. (William Shakespeare)

3. Nöyryys

Nöyryys on erittäin arvokas hyve yksilön elämässä, sillä se merkitsee heidän kykyään tunnistaa heidän vikansa tai vaikeutensa . Nöyryyden käsite liittyy ajatukseen toimia vaatimattomasti, sillä on yksinkertaisuus asenteissaan ja tietäen, miten tunnistaa omat rajoituksensa.

Tämä ominaisuus on myös erittäin tärkeä, jotta ihmiset voivat kehittyä yksilöinä, koska se tunnistaa heidän vaikeutensa, että henkilö voi tarkastella käyttäytymistään tai saada uusia kokemuksia ja oppia.

Nöyryydellä on myös toinen merkitys, joka liittyy ihmisten väliseen suhteeseen. Joissakin tapauksissa käsite voi viitata siihen, miten teet tasapuolisesti toisia kohtaan osoituksena kunnioituksesta.

Nöyryys on kaikkien hyveiden perusta ja perusta ja ilman sitä ei ole mitään. (Miguel de Cervantes)

4. Empatia

Empatia on ihmisen kyky havaita muiden ihmisten tunteita asettamalla itsensä "paikalleen". Se on tärkeä arvo hyvien ihmissuhteiden ylläpitämiseksi, koska siitä on mahdollista ymmärtää muiden ajatuksia ja asenteita.

Empaattisuuden kehittäminen edellyttää omien ideoiden ja uskomusten poistamista ja aiheen tarkastelua toisen henkilön käsityksellä. Sille on ominaista se, että se on antelias suhtautuminen muihin, mikä osoittaa muiden tunteiden merkityksen.

Tämä arvo, joka liittyy myös myötätunnon tunteeseen, auttaa paremmin ymmärtämään toisia, joiden kanssa yksi elää, sillä se on kyky jättää ajatuksensa ja näkökulmansa syrjään yrittäen ymmärtää toista, ikään kuin nähdään tilanne läpi hänestä.

Ollaksemme empatinen on nähdä maailma toisen silmissä eikä nähdä maailmaa heijastuneena hänen silmissään. (Carl Rogers)

Lue lisää empatiasta ja näe merkkejä, jotka osoittavat, mitä empatiaa tuntuu.

5. Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus merkitsee sitä, että pystymme arvioimaan oikeudenmukaisuuden tai epäoikeudenmukaisuuden olemassaoloa tilanteissa . Ollaksemme oikeudenmukainen, on elämäperiaatteena toimia rehellisesti ja tasa-arvoisesti, tehdä oikeat päätökset sekä itsellesi että muille.

Oikeudenmukaisuus voi ilmetä myös närkästyskyvyllä. Esimerkiksi silloin, kun henkilö kohtaa epäoikeudenmukaisuutta tilanteessa, jossa se reagoi tilanteeseen, se ei ole tapahtuma itsessään. Oikeudenmukaisuuden tunne aiheuttaa henkilön epäonnistumisen ilmetä kohtuuttomassa tilanteessa.

Kun henkilö, jolla on oikeudenmukaisuuden tunne, havaitsee tilanteen, joka ilmenee epäoikeudenmukaiselta toiminnalta, hän pyrkii ratkaisemaan ongelman.

Jos tulet epäoikeudenmukaisiksi epäoikeudenmukaisissa tilanteissa, valitset sortojan puolen. (Desmond Tutu)

Katso lisää ihmisarvosta oikeutta käsittelevässä artikkelissa.

6. Koulutus

Koulutus, inhimillinen arvo, tarkoittaa toimimista sydämellisesti, kohteliaasti ja rakastavasti. Se tietää, miten liittyä toisiin noudattamalla hyvien suhteiden periaatteita, joiden olisi perustuttava keskinäiseen kunnioitukseen.

Ihmissuhteiden koulutuksen avulla tiedetään, miten elää erilaisten ihmisten kanssa eri ympäristöissä, aina toimimalla kunnioittaen kaikkia ihmisiä kaikissa tilanteissa. Koulutuksessa ilmenee myös, että sillä ei ole tiettyjä asenteita, kuten muiden epäoikeudenmukaisuutta.

Koulutus viittaa myös oppimisen ja inhimillisen kehityksen prosesseihin, jotka voivat tapahtua virallisesti tai epävirallisesti. Muodollinen opetus on koulun ja oppilaitosten aikana tapahtuva koulutuksen saaminen. Toisaalta epävirallinen (tai epävirallinen) koulutus on perheeltä saatu koulutus, joka perustuu eettisiin ja moraalisiin periaatteisiin.

Kouluta lapsia ja sinun ei tarvitse rangaista miehiä. (Pythagoras)

7. Solidaarisuus

Solidaarisuus on kyky saada myötätuntoa ja huomiota toisen henkilön kanssa, mikä osoittaa muiden ihmisten arvostuksen ja merkityksen. Tämä tunne on ominaista todellinen kiinnostus liittyä kärsimykseen tai tarpeeseen ja auttaa kaikin mahdollisin tavoin.

Jotta solidaarisuutta voitaisiin toteuttaa käytännössä, tarvitaan erottelua ja empatiaa, jotta voidaan tarkastella toisen henkilön tilannetta ilman tuomioita vain tarkoituksenaan osoittaa tukea ja huolta.

Yksi yleisimmistä tavoista käyttää solidaarisuutta on silloin, kun yksi henkilö auttaa toista odottamatta minkäänlaista rangaistusta teoksestaan. On mahdollista olla monin tavoin tukeva, joko antamalla moraalista huomiota ja tukea ihmiselle tai aineellisen avun kautta.

Solidaarisuus on tunne, joka parhaiten ilmaisee ihmisarvon kunnioittamisen. (Franz Kafka)

Lue myös solidaarisuuden merkitys.

8. Etiikka

Etiikka voidaan määritellä periaatteiksi, jotka määrittävät henkilön asenteita. Siten toimimalla etiikalla tarkoitetaan elää moraalisten perusarvojen mukaisesti .

Filosofian mukaan etiikka on joukko arvoja, jotka ovat ratkaisevia henkilön käyttäytymiselle hänen elämässään ja yhteiskunnallisessa elämässään. Aristoteles kuvaili, että etiikalla oli kolme perusta: syyn käyttö, päätös hyvästä käyttäytymisestä ja onnen tunne. Hänelle etiikassa elämä elämä olisi mahdollista vain, jos yksilö voisi löytää tasapainon tahtonsa ja syyn käytön välillä.

Eettisenä henkilönä on olla tietoinen tehtävien täyttämisen tärkeydestä ja toimimalla oikein, soveltamalla näitä periaatteita kaikilla elämän alueilla sekä henkilökohtaisissa että perhesuhteissa sekä ammatillisissa suhteissa.

Jos etiikka ei hallitse syytä, syy hylkää etiikan. (José Saramago)

Katso myös etiikan merkitys ja lisätietoja etiikasta ja moraalista.

Arvojen kriisi

Nykyään keskustellaan inhimillisten arvojen kriisin olemassaolosta, joka olisi eettisten ja moraalisten periaatteiden syrjäyttäminen, jota kaikkien kansojen tulisi kasvattaa. Paljon sanotaan, että tämä kriisi johtuu sosiaalisista muutoksista, jotka mahdollistivat arvojen muutoksen tai joustavuuden.

Tästä syystä kaikkien täytyy olla tarkkaavaisia ​​heidän ajatuksilleen ja toimilleen. Tämä itsehavainto on olennainen, jotta arvoja ei relativisoitu, toisin sanoen etiikan ja moraalin perusperiaatteita ei unohdeta sosiaalisista tilanteista tai konteksteista riippumatta.

Lue lisää arvoista ja moraalisista arvoista.